Students:

Radomir Britkov (Skoltech)
Valentina Shumovskaya (MSU)
Yury Tavyrikov (HSE-Skoltech)